Huis Valdijk is een historisch pand wat zijn oorsprong kent omstreeks 1825. De oorsprong en geschiedenis van dit pand staat opgetekend in een uitgave van CVZ, de Culturhistorische Vereniging Zevenaar. Deze uitgave is uit 2002 (CVZ-4). Hieronder een deel uit dit boek.

Inleiding

Het Monumenten Adviesbureau heeft in 2001 in opdracht van de eigenaar, B.G.H. Jacobs een bouwhistorische verkenning uitgevoerd van Huize Valdijk die hierna is weergegeven.


Korte beschrijving Huize Valdijk

Huize Valdijk is gesitueerd op een ruim eigen, gedeeltelijk omgracht terrein aan de noordzijde van de Dorpstraat. Het terrein is via een lange gebogen oprijlaan bereikbaar. Aan de westzijde van deze oprijlaan staat een kleine schuur, die oorspronkelijk de functie van brandspuithuisje had. Het hoofdhuis vormt het centrale deel van een kleine gebouwengroep op het noordelijke deel van het terrein. Het huis staat met de voorgevel gericht op het zuidoosten. Ten noordoosten van het pand bevindt zich een modern kantoorgebouw, ten westen van het huis een eenvoudig, deels vernieuwd gebouw met onder meer garages (de voormalige veldschuur). Het huis ligt op een lichte verhoging. De bijgebouwen zijn niet opgenomen in de bouwhistorische verkenning.


Plattegrond en hoofdvorm

Het hoofdhuis bestaat uit een historisch voorhuis en een nieuw opgetrokken achterhuis, tezamen op een samengestelde plattegrond. Het voorhuis heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel. Hierin zijn een grote zolderverdieping en een vliering opgenomen. Het dak is gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen en draagt op de nok een geornamenteerde ijzeren uivormige bekroning met windvaan, een trompetter voorstellende. Voorts bezit het dak eenvoudige houten bakgoten op geprofileerde consoles uit het begin van de 20e eeuw. Op de nok een moderne bakstenen schoorsteen. De gevels zijn gemetseld in rode handvormsteen in kruisverband, in een vrij consistent formaat (21.5 x 10 x4-4.5 cm, 10 lagenmaat = 58-58.5cm.). Type en formaat wijzen op een ontstaanstijd van het metselwerk in de eerste helft van de 19e eeuw. Het geheel moderne achterhuis is niet in de bouwhistorische verkenning opgenomen.


Voorgevel

De voorgevel is drie traveeën breed en symmetrisch van indeling. De middenas wordt geaccentueerd door een klassieke ingangspartij metgecanneleerde houten pilasters op hardstenen basementen en een profileerd houten hoofdgestel. Het fries draagt de naam van het huis in geschilderde letters (HUIZE VALDYK), met aan weerszijden in reliëf een zonnerad motief. De omlijsting is mogelijk in het begin van de 20e eeuw vernieuwd, met gebruikmaking van een ouder deurkozijn met duivejagerprofiel en hardstenen dorpel. De huidige paneeldeur met dekstukken vertoont kenmerken van de Amsterdamse schoolstijl en is rond 1925 aangebracht. Aan weerszijden van de ingangspartij en in de tweede bouwlaag bevinden zich in totaal vijf grote rechthoekige vensters met vernieuwde bakstenen lekdorpels en steens rollagen. Oorspronkelijk zullen hier houten of gepleisterde lekdorpels aanwezig zijn geweest en boven de vensters strekken. De vensters in de beerste bouwlaar hebben moderne 6-ruits ramen en aluminium persiennes. De vensters in de tweede bouwlaag hebben nog hun vroeg 19e eeuwse geprofileerde kozijnen en (weliswaar ooit vernieuwde) 6-ruits schuiframen met brede middenroede, volgens vroeg 19e-eeuws model. De ramen zijn waarschijnlijk in 1977 vernieuwd. De gevelhoek uiterst links is nieuw ingeboet, waarbij een iets afwijkende handvormsteen is toegepast.


Rechter zijgevel

De rechter zijgevel telt twee vensterassen. Beide bouwlagen bezitten twee boven elkaar geplaatste vensters met bakstenen lekdorpels en rollagen. De ramen van het linker venster in de eerste en het rechter in de tweede bouwlaag zijn modern. De andere vensters hebben nog hun oude kozijnen en 6-ruits schuiframen. De persiennes zijn vernieuwd. in de topgevel een vierkant venster met vernieuwde bakstenen lekdorpel, rollaag en 4-ruits raam. In de gevel bevinden zich in beide bouwlagen tussen de vensters van vroegere vensteropeningen. Ook in de topgevel zijn dichtzettingen van vensters herkenbaar.Linker zijgevel

De linker zijgevel is geheel gepleisterd en voorzien van een licht uitspringende gepleisterd plint en dito hoeklisenen, die aan de bovenzijde aansluiten op een klimmend rondboogfries. In beide bouwlagen bevinden zich twee geheel vernieuwde vensters. Deze bezaten oorspronkelijk een detaillering als bij de gave vensters in de voorgevel. In het pleisterwerk van de topgevel tekenen zich vaag de contouren af van twee dichtgezette zoldervensters. Voor de plint twee kelderkoekoeken met moderne bakstenen omlijstingen. Hieronder bleven restanten van oudere bakstenen kelderlichten bewaard. De kelderlichten bezitten dubbele draairamen met diefijzers.


Tuinen

De tuinen rondom het pand zijn aangelegd in verschillende stijlen. Hier vindt u een aantal foto's